Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

της Δικτυακής τοποθεσίας της “LASITIA – Έλαια Σητείας A.E.”

Η δικτυακή τοποθεσία www.lasitia.com («Δικτυακή τοποθεσία») και τα περιεχόμενά της αποτελούν ιδιοκτησία και τελούν υπό τη διαχείριση της εταιρείας “LASITIA – Έλαια Σητείας A.E.” με έδρα στη διεύθυνση Δορυλαίου 10-12, Αθήνα, 11521, Ελλάς (στο εξής, «LASITIA»). Εάν έχετε απορίες ή παράπονα σχετικά με την παρούσα Δικτυακή τοποθεσία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του email: Info@lasitia.com.

 

  1. Εφαρμογή

 

1.1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης (στο εξής, «Όροι χρήσης») ισχύουν για την επίσκεψη και την από μέρους σας χρήση της παρούσας Δικτυακής τοποθεσίας καθώς και για όλες τις πληροφορίες, τις συστάσεις ή και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς στην παρούσα ή μέσω της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας (στο εξής, «Πληροφορίες»). Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών και των παρόντων Όρων χρήσης, υπερισχύουν οι προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες.

 

1.2. Η πρόσβαση ή η χρήση της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας υποδηλώνει την εκ μέρους σας αποδοχή της εφαρμογής των Όρων χρήσης μας. Οι παρόντες Όροι χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ τούτου, συνιστάται στους χρήστες της δικτυακής τοποθεσίας να συμβουλεύονται τακτικά τους Όρους χρήσης για πιθανές αλλαγές.

 

  1. Πληροφορίες και ευθύνες

 

2.1. Η LASITIA ελέγχει και διατηρεί την παρούσα Δικτυακή τοποθεσία από την Ελλάδα και δεν εγγυάται ότι οι παρεχόμενες στην παρούσα ή μέσω της παρούσας Δικτυακής τοποθεσίας πληροφορίες είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες προς χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την παρούσα Δικτυακή τοποθεσία από άλλες τοποθεσίες, φέρετε την ευθύνη για συμμόρφωση με την κείμενη εγχώρια νομοθεσία.

 

2.2. Οι παρούσες Πληροφορίες έχουν γενικό ενημερωτικό σκοπό και δεν συνιστούν συμβουλές. Η LASITIA θα διατηρεί, σε εύλογο βαθμό πάντα, ορθές και επικαιροποιημένες τις πληροφορίες στην παρούσα Δικτυακή τοποθεσία και στα περιεχόμενά της, εντούτοις δεν εγγυάται περί της απουσίας σφαλμάτων, ελαττωμάτων, κακόβουλου λογισμικού και ιών στη Δικτυακή τοποθεσία ή και στις Πληροφορίες ή και ότι οι πληροφορίες θα είναι ορθές, επικαιροποιημένες και ακριβείς.

 

2.3. Η LASITIA δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημία που απορρέει από τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης) της Δικτυακής τοποθεσίας, καθώς και για τις ζημίες που προξενήθηκαν από κακόβουλο λογισμικό, ιούς ή λόγω οποιασδήποτε ανακρίβειας ή έλλειψης στις Πληροφορίες ή στη Δικτυακή τοποθεσία, εκτός και αν η εν λόγω ζημία απορρέει από δόλο ή βαρεία αμέλεια εκ μέρους της LASITIA.

 

2.4. Η LASITIA δεν ευθύνεται για ζημίες που είναι επακόλουθο της χρήσης (ή της αδυναμίας χρήσης) ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας με την παρούσα Δικτυακή τοποθεσία, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ζημιών που απορρέουν από βλάβη ή καθυστέρηση στη μετάδοση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από υποκλοπή ή παραποίηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από υπολογιστικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τη μετάδοση ιών.

 

2.5. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση από ορισμένες εγγυήσεις ή ο περιορισμός ή ο αποκλεισμός της ευθύνης για συγκεκριμένες ζημίες. Ομοίως, κάποιες από τις δηλώσεις αποποίησης και κάποιοι από τους περιορισμούς ευθύνης ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας. Στον βαθμό που η LASITIA δεν επιτρέπεται να αποποιηθεί, βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση ή να περιορίσει τις ευθύνες της, το πεδίο εφαρμογής και η διάρκεια της εν λόγω εγγύησης καθώς και η έκταση της ευθύνης της LASITIA θα περιορίζεται στην ελάχιστη επιτρεπόμενη από το εφαρμοστέο δίκαιο.

 

  1. Συνδεδεμένες τοποθεσίες

 

3.1. Η παρούσα Δικτυακή τοποθεσία παρέχει συνδέσμους σε εξωτερικές διαδικτυακές τοποθεσίες. H LASITIA δεν ευθύνεται για τη χρήση ή το περιεχόμενο των διαδικτυακών τοποθεσιών που παραπέμπουν στην παρούσα τοποθεσία ή οι οποίες συνδέονται από αυτήν. Η Δήλωση απορρήτου και η Πολιτική χρήσης cookies δεν ισχύουν για την όποια συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις εν λόγω εξωτερικές τοποθεσίες ή μέσω αυτών.

 

  1. Δήλωση για την προστασία απορρήτου και τη χρήση cookies

 

H LASITIA συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της Δικτυακής τοποθεσίας σύμφωνα με τη Δήλωση απορρήτου και την Πολιτική χρήσης Cookies.

 

  1. Πνευματική ιδιοκτησία

 

5.1. Εκτός κι αν έχει οριστεί άλλως, όλα τα δικαιώματα επί της παρούσας Δικτυακής τοποθεσίας και των Πληροφοριών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ανήκουν στην LASITIA ή τους δικαιοπαρόχους της. Επιτρέπεται στους χρήστες να διαβάζουν τη Δικτυακή τοποθεσία και τις Πληροφορίες και να δημιουργούν αντίγραφα για αποκλειστικά προσωπική τους χρήση, όπως για παράδειγμα, μέσω εκτύπωσης ή αποθήκευσης. Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση της Δικτυακής τοποθεσίας ή των Πληροφοριών, όπως για παράδειγμα, η αποθήκευση ή η αναπαραγωγή της δικτυακής τοποθεσίας της LASITIA (ή μέρους αυτής) σε οποιαδήποτε εξωτερική διαδικτυακή τοποθεσία, χωρίς τη ρητή άδεια της LASITIA. Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων για την εξαγωγή δεδομένων («Screen-scraping» ή «web-scraping») χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της LASITIA.

 

5.2. Τα «εμπορικά σήματα» είναι καταχωρημένα εμπορικά συστήματα της LASITIA.

 

  1. Αυτόκλητες ιδέες

 

6.1. Εάν δημοσιεύσετε αυτόκλητες ιδέες ή και υλικά που αποτελούνται είτε από κείμενο, εικόνα, ήχο, λογισμικό, πληροφορίες είτε άλλα στοιχεία (στο εξής, «Υλικά») στην παρούσα Δικτυακή τοποθεσία ή τα διαβιβάσετε στην LASITIA μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο μέσο, η LASITIA δικαιούται να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει και ή να εκμεταλλεύεται εμπορικά στον μέγιστο βαθμό τα εν λόγω Υλικά και χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης σε εσάς, και επίσης δεν δεσμεύεται από καμία υποχρέωση τήρησης του απορρήτου αναφορικά με τα εν λόγω Υλικά.

 

6.2. Στο πλαίσιο των παρόντων Όρων χρήσης οφείλετε να αποζημιώνετε και να υπερασπίζεστε την LASITIA έναντι κάθε αγωγής, αξίωσης και ευθύνης που ήθελε υποστεί η LASITIA ή που θα προξενηθεί σε αυτήν ως αποτέλεσμα της χρήσης ή και της εκμετάλλευσης των Υλικών με τρόπο που να καταστρατηγεί τα δικαιώματα (πνευματικής ιδιοκτησίας) τρίτου ή να θίγει τη νομιμότητα των δικαιωμάτων τρίτων.

 

  1. Αυτοτέλεια των Όρων (severability)

 

Σε περίπτωση που οι παρόντες Όροι χρήσης είναι ή καταστούν εν μέρει άκυροι, τα μέρη θα συνεχίσουν να δεσμεύονται από τις υπόλοιπες διατάξεις τους, οφείλουν δε να αντικαταστήσουν το άκυρο μέρος των διατάξεων που είναι έγκυρες και παράγουν νόμιμα αποτελέσματα που προσιδιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε εκείνα των άκυρων διατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τον σκοπό των παρόντων Όρων χρήσης.

 

  1. Ηλεκτρονική επικοινωνία

 

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που διαβιβάζετε στη LASITIA ενδέχεται να μην είναι ασφαλή. Ως εκ τούτου, η LASITIA σάς συνιστά να μην της διαβιβάζετε καμία εμπιστευτική πληροφορία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν επιλέγετε να διαβιβάσετε τυχόν μηνύματα στη LASITIA μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναλαμβάνετε τον κίνδυνο ότι μπορεί να υποστούν υποκλοπή, να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα ή να αλλοιωθούν από τρίτους.

 

9.Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

 

9.1. Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο, με την επιφύλαξη ότι οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν τη Δικτυακή τοποθεσία θα μπορούν να βασίζονται στις προστατευτικές για τον καταναλωτή υποχρεωτικές διατάξεις βάσει της νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα κατοικίας τους.

 

9.2. Αρμόδιο για τις διαφορές που ανακύπτουν σε σχέση με τους παρόντες Όρους χρήσης, περιλαμβανομένων των διαφορών που αφορούν την ύπαρξη και εγκυρότητα αυτών, είναι τα ελληνικά δικαστήρια με την επιφύλαξη ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του τόπου κατοικίας σε σχέση με τους παρόντες Όρους χρήσης.

 

9.3. Σε περίπτωση απόκλισης ή διαφοράς στην ερμηνεία μεταξύ των διαφορετικών γλωσσικών εκδοχών των παρόντων Όρων χρήσης, υπερισχύει η ελληνική εκδοχή.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου.