Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΑΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «LaSitia» (εφεξής “Εταιρία”) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δορυλαίου 10-12, τηλ.: 2111033613 και e-mail επικοινωνίας: info@lasitia.com, είναι η Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η εταιρία αναλαμβάνει τη δέσμευση για την τήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και του συνόλου των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της και, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει, μεταβιβάζει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς  τρίτους.

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας https://www.lasitia.com υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και στους Όρους χρήσης που είναι αναρτημένοι στο site της Εταιρείας https://www.lasitia.com/terms-of-use/. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να αλλάζει από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου https://www.lasitia.com ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Ι. Ποια δεδομένα συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρία για εσάς και για ποιους σκοπούς.

Στα προσωπικά δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία, σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, από μόνη της ή συνδυαστικά με άλλες πληροφορίες, στην ταυτοποίηση/ εξακρίβωση της ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς για τους παρακάτω σκοπούς:

– Κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο https://www.lasitia.com δεν απαιτείται, κατά κανόνα, η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, σε περίπτωση που επιλέξετε να δηλώσετε συμμετοχή σε εκδήλωση που οργανώνει η εταιρία μας θα σας ζητηθούν τα κάτωθι στοιχεία: Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο. Στοιχεία πιστωτικής κάρτας και χρεώσεων (εφόσον επιλέξετε τη χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας για πληρωμή) και στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας. Στοιχεία τιμολόγησης (επωνυμία εταιρίας, ΑΦΜ, διεύθυνση, email).

– Νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης με τους πελάτες μας (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β) ΓΚΠΔ). Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώνουμε στοιχεία για εσάς για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών μας. Επιπλέον, νόμιμη βάση της επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων είναι και η έννομη υποχρέωση της εταιρίας (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ) ΓΚΠΔ), ήτοι η συμμόρφωση της εταιρίας με τα οριζόμενα στο νόμο, όπως η φορολογική νομοθεσία. Κατά κανόνα, η χορήγηση των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων στην εταιρία είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι ως άνω σκοποί. Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που απαιτούνται, η εταιρία θα σας ενημερώσει εάν χωρίς αυτά είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων δεδομένων, για παράδειγμα, ενδέχεται να καταστεί αδύνατη η παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

– Τα παραπάνω στοιχεία χορηγούνται από εσάς κατόπιν συγκατάθεσή σας, με σκοπό την επικοινωνία σας μαζί μας και τη διαχείριση των αιτημάτων σας ή την παροχή πληροφοριών προς εσάς.

– Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία, κατά κανόνα, δεν προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με την εικόνα σας (βίντεο, φωτογραφίες). Εάν κατ’ εξαίρεση προβούμε σε μια τέτοια επεξεργασία θα ενημερωθείτε ειδικώς και θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες, σε συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

– Για προωθητικές ή διαφημιστικές ενέργειες της εταιρίας μας, τα στοιχεία σας συλλέγονται μόνο κατόπιν της δικής σας συγκατάθεσης. Για το σκοπό αυτό, η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας των επισκεπτών/χρηστών για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες σχετικά με διαγωνισμούς, δώρα, παροχές εκπτώσεων σε προϊόντα, κατόπιν ρητής συναίνεσής τους.

– Όσον αφορά σε προμηθευτές και τρίτους συνεργάτες μας, η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεσαι τα κάτωθι στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, email, οντότητα που εκπροσωπεί το φυσικό πρόσωπο, στοιχεία τιμολόγησης, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού. Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος. Υπενθυμίζεται ότι η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα αφορά σε επαγγελματίες/ φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις και όχι σε νομικά πρόσωπα, στα οποία ο Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων δεν έχει εφαρμογή.

– Κατά κανόνα, δεν συλλέγουμε, ούτε αποκτούμε πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων. Η εταιρία δεν θα ζητήσει και δεν θα συλλέξει δεδομένα που αφορούν διατροφικές ή περιβαλλοντικές αλλεργίες των πελατών.

ΙΙ. Διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους

Κατά κανόνα, δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη, μόνο υπό τους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου και ειδικότερα: όπου απαιτείται ή εγκρίνεται από το νόμο (π.χ. διαβίβαση δεδομένων σε φορολογική αρχή), όταν είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε εσείς (π.χ. σε εταιρία μεταφορών), καθώς και σε τρίτο συνεργάτη μας – εκτελούντα την επεξεργασία, που παρέχει λογιστικές υπηρεσίες και δεσμεύεται από τη σχετική σύμβαση.

ΙΙΙ. Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται και για το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, η εταιρία θα αποθηκεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα: (i) Για τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση μας,  π.χ. φορολογική ή εργατική νομοθεσία, για όσο διάστημα υφίσταται η έννομη υποχρέωση ή για όσο διάστημα προβλέπεται νομοθετικά. (ii) Για τα δεδομένα σας που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασής μας, η εταιρία διατηρεί τα δεδομένα σας για όσο διαρκεί η μεταξύ μας συμβατική σχέση, καθώς και για ένα διάστημα τριών (3) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της σχέσης σας με την εταιρία μας, για το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας/ επαφής μας και για λόγους απόδειξης έναντι των αρχών και δημοσίων υπηρεσιών. Κατ’ εξαίρεση, η εταιρία ενδέχεται να διατηρεί τα δεδομένα σας και πέραν του προαναφερόμενου διαστήματος, εφόσον έχει έννομο συμφέρον ή όταν αυτά απαιτούνται για να διεκδικήσει ή να υπερασπίσει τα δικαιώματά της έναντι νομικών αξιώσεων. (iii) Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, για τη χρήση των δεδομένων σας για διαφημιστικούς/ προωθητικούς σκοπούς, έως την ανάκληση της εν λόγω συγκατάθεσης. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανακλήσεώς της. Αν επιθυμείτε να διαγραφούν οριστικά τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να μας ενημερώσετε γραπτώς με email και εμείς θα προβούμε στην άμεση διαγραφή τους.

  1. Τα Δικαιώματά σας

Ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

-Να μας ζητήσετε πρόσβαση και να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς (δικαίωμα πρόσβασης).

– Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα σας, ώστε να είναι αληθή και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).

-Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων, όταν δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος για την συνέχιση της επεξεργασίας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Εταιρία μπορεί να έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση να διατηρήσει τις πληροφορίες, σε περιπτώσεις που έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το πράξει ή έχει άλλον νομικό λόγο να τις διατηρήσει (π.χ. φορολογική υποχρέωση ή διεκδίκηση αξιώσεων).

-Να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα περιορισμού).

-Να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που δώσατε σε εμάς σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιείτε ευρέως και είναι αναγνώσιμη από μια μηχανή, προκειμένου να τα μεταδώσετε απευθείας σε άλλο νομικό πρόσωπο χωρίς προσκόμματα από πλευράς μας (δικαίωμα φορητότητας).

-Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ιδίως αν τα δεδομένα σας συλλέγονται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (δικαίωμα εναντίωσης).

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να υποβάλλετε στην εταιρία το αντίστοιχο αίτημα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@lasitia.com.

Για κάθε ένα από τα αιτήματά σας, η Εταιρία θα σας απαντήσει, κατά κανόνα, εντός ενός (1) μήνα και το μέγιστο εντός τριών (3) μηνών, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης για την εν λόγω καθυστέρηση και για τους λόγους που δυσχεραίνουν την επεξεργασία του αιτήματος σας. Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρία δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητηθείσας ενέργειας.

  1. Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, +30 210 6475628, contact@dpa.gr)

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αναρτήθηκε τον Ιανουάριο του 2024

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου.